Dnes má svátek: Zora | Zítra: Ingrid | Pozítří: Otýlie
csenfrderusk

Povinně zveřejňované informace

Obec Bílov
  1. Oficiální název:
    Obec Bílov

  2. Důvod a způsob založení:
    Zákon o obcích 128/2000
    "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."

  3. Organizační struktura:
    Zastupitelstvo obce
    Rada obce není zřízena, funkci rady plní starosta
    Výbory zastupitelstva obce
    Komise obce
     
  4. Kontaktní spojení:
    Korespondenci směřujte na:
    Obecní úřad Bílov
    Bílov 5
    743 01 Bílov
    Česká republika (CZ)
    tel: 556 412 113
    fax: 556 412 113
    https://www.Bilov.cz/
    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  5. Bankovní spojení:
    Komerční banka, a.s.
    číslo účtu: 107-565430227 / 0100
  6. Identifikační údaj IČO:
    48430749

  7. Identifikační údaj DIČ:
    Jsme plátci DPH.
    DIČ: CZ48430749

  8. Rozpočet v tomto roce:
    Rozpočty let jsou uloženy v archivu úřední desky 

  9. Žádosti o informace:
    Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

  10. Příjem žádostí a další podání:
    V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 

    V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
    - komu je žádost určena, 
    - jaká konkrétní informace je požadována, 
    - kdo žádost podává. 

    Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

    Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
    - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

    Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

    Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

    Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

    Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

    Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

  11. Opravné prostředky:
    Způsob odvolání a jeho obsah: 
    - odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
    - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

    O odvolání rozhoduje: 
    - zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
    - Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 

    O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  12. Formuláře:
    Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

  13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
  14. Nejdůležitější předpisy
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
    Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace, Bílov č. 99
  • Změneno dne .
  • Přečteno: 11107

© 2016 Bílov - Všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti Webhosting a design COLOR Studio